197,785 unikalne wizyty
Language version
Krótki film o ...
Ostatnie artykuły
Dla kandydata
Oferta edukacyjna 20...
Nawigacja
NOWA STRONA SZKOŁY
Dzień dobry,
została uruchomiona nowa strona szkoły pod adresem : http://www.zsslegnica.pl
Nowa strona szkoły
Ogłoszenie
OGŁOSZENIE Legnica, dnia 28.08.2017r.


ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
W LEGNICY UL.SŁUBICKA 7

Zbiera oferty na prowadzenie sklepiku szkolnego w roku szkolnym
2017/2018


Osoby zainteresowane prowadzeniem sklepiku szkolnego w naszej szkole winny
1. Do dnia 11.09.2017r. do godz. 09 00
złożyć pisemną ofertę prowadzenia sklepiku szkolnego z podaniem
propozycji miesięcznego czynszu za wynajem 12 m2 z doprowadzoną wodą.

2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej :
„OFERTA NA PROWADZENIE SKLEPIKU SZKOLNEGO ”
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:
Imię i nazwisko, lub nazwę oferenta, oferowaną kwotę za wynajem pomieszczenia ,
oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczenia.


Rozpatrzenie ofert odbędzie się w dniu 11.09.2017r. o godzinie 10 00 w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych w Legnicy ul.Słubicka 7, pok 122

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.768622520

Zespół Szkół Samochodowych zastrzega prawo odwołania w/w procedury lub jej unieważnienie bez podania przyczyny ,z tego tytułu nie przysługuje oferentom roszczenie przeciwko Zespołowi Szkół Samochodowych w Legnicy.


Ogłoszenie
OGŁOSZENIE Legnica, dnia 28.08.2017r.


ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
W LEGNICY UL.SŁUBICKA 7

Zbiera oferty na prowadzenie sklepiku szkolnego w roku szkolnym
2017/2018


Osoby zainteresowane prowadzeniem sklepiku szkolnego w naszej szkole winny
1. Do dnia 11.09.2017r. do godz. 09 00
złożyć pisemną ofertę prowadzenia sklepiku szkolnego z podaniem
propozycji miesięcznego czynszu za wynajem 12 m2 z doprowadzoną wodą.

2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej :
„OFERTA NA PROWADZENIE SKLEPIKU SZKOLNEGO ”
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać:
Imię i nazwisko, lub nazwę oferenta, oferowaną kwotę za wynajem pomieszczenia ,
oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pomieszczenia.


Rozpatrzenie ofert odbędzie się w dniu 11.09.2017r. o godzinie 10 00 w siedzibie Zespołu Szkół Samochodowych w Legnicy ul.Słubicka 7, pok 122

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.768622520

Zespół Szkół Samochodowych zastrzega prawo odwołania w/w procedury lub jej unieważnienie bez podania przyczyny ,z tego tytułu nie przysługuje oferentom roszczenie przeciwko Zespołowi Szkół Samochodowych w Legnicy.


Projekt "Zawodowy Dolny Śląsk"
„Zawodowy Dolny Śląsk” projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 10 – Edukacja

Działanie 10.4 - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Poddziałanie 10.4.1 - Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

Całkowita wartość projektu: 4 210 552,50 zł

Kwota dofinansowania: 4 000 024,87 zł


Okres realizacji projektu: od 02.01.2017 r. do 30.11.2018 r.Główny cel projektu: poprawa jakości kształcenia w szkołach zawodowych Dolnego Śląska w obszarze zawodów deficytowych i RIS, poprzez działania warsztatowo–laboratoryjne dla uczennic i uczniów, nauczycielek i nauczycieli zawodu oraz staże uczniowskie dla uczennic i uczniów, u pracodawcy.

Cele projektu:
 osiągnięcie znaczącego wzrostu konkurencyjności uczennic i uczniów szkół placówek Dolnego Śląska kształcących się w zawodach deficytowych i RIS na rynku pracy
 poprzez realizację 5 zadań projektowych, doprowadzenie do sytuacji wzrostu kompetencji praktycznych (zorientowanych na przemysł) uczennic i uczniów, które w konsekwencji spowodują zwiększenie zatrudnienia absolwentów szkolnictwa zawodowego regionu.

Zadania projektowe:
Zadanie 1. Zajęcia laboratoryjne dla uczniów na Politechnice Wrocławskiej:

Szkolenia będą o charakterze warsztatowo-laboratoryjnym.. Część zajęć zostanie przeprowadzonych metodą wykładu, a część w formie zajęć praktycznych. Programy szkoleń będą podlegały aktualizacji w celu dostosowania do potrzeb uczestników szkoleń. Zajęcia będą odbywały się w grupach liczących 12-15 osób na halach symulacyjnych Politechniki Wrocławskiej.

Zadanie 2. Współpraca branżowych kół zainteresowań szkół zawodowych Dolnego Śląska z kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej (koła współpracy zorientowane na przemysł).

Zainicjowana zostanie współpraca pomiędzy kołami zainteresowań szkół zawodowych objętych projektem, a kołami naukowymi Politechniki Wrocławskiej. 10.osobowe grupy uczniów zostaną dopasowane do kół naukowych Politechniki Wrocławskiej.Przewiduje się powstanie 20 branżowych kół naukowych zorientowanych na przemysł. Efektami prac kół będą mini-prototypy, opisy merytoryczne lub raporty, które będą mogły posłużyć za punkt wyjściowy do dalszej współpracy w tym zakresie.

Zadanie3. Praktyczne formy kształcenia poprzez dedykowane staże uczniowskie w przedsiębiorstwach Dolnego Śląska.

Uczennice i uczniowie w liczbie 221osób podejmą realizację staży zawodowych w systemie miesięcznym w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się szkoła. Dla uczniów technikum lub szkoły policealnej przewiduje się staże zawodowe wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego w celu zwiększenia wymiaru staży zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu. Umiejętności jakie nabędą uczniowie podczas realizacji staży, ułatwią im wejście na rynek pracy zwiększając ich konkurencyjność oraz wzrost szans na uzyskanie stabilnej, dobrze płatnej pracy.

Zadanie 4. Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Wrocławskiej dla nauczycieli dolnośląskich szkół kształcących w zawodach sklasyfikowanych jako deficytowe i Regionalne Inteligentne Specjalizacje RIS.

Wsparcie w postaci zajęć laboratoryjnych, uzupełnione o treści metodyczne otrzymają również nauczycielki i nauczyciele zawodu kształcących w zawodach deficytowych i RIS. Zajęcia w 10. grupach szkoleniowych 6. osobowych zostaną zrealizowane przez pracowników naukowych w salach dydaktycznych i laboratoryjnych wyposażonych w sprzęt wysokospecjalistyczny Politechniki Wrocławskiej oraz specjalistów z DODN we Wrocławiu..


Zadanie 5. Doposażenie szkół i placówek w sprzęt wzmacniający efekty realizacji pozostałych zadań w projekcie.

W ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia dla szkół uczestniczących w projekcie. Dla poszczególnych partnerów przewidziano zakup 18 kompletów, na które składają się produkty i urządzenia, które będą wykorzystywane w zakresie nauczania w ramach przedmiotów deficytowych. Zakup doposażenia umożliwi pełniejsze rozwijanie wykorzystanie umiejętności i wiedzy u uczniów. Zakup doposażenia jest ściśle związany z branżami i zawodami deficytowymi.

Harmonogram egzaminów zawodowych
UWAGA ZDAJĄCY EGZAMINY ZAWODOWE
– STARY EGZAMIN ORAZ EGZAMIN NA KWALIFIKACJE :
ETAP PISEMNY :
1. 12.06.2017r. godz. 12.00 SALA 310 ( STARY EGZAMIN)


2. 20 .06.2017R. GODZ. 10.OO SALA 310
KWALIFIKACJE : M.18 – KKZ= 8 M.19= 13 E.03= 19

3. 20 .06.2017R. GODZ. 10.OO SALA 300
KWALIFIKACJA : M.18 - GRUPA SZKOLNA

4. 20.06.2017r. godzina 10.00 SALA 311 (sala gimnastyczna)

R.04 - Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

5. 20 .06.2017R. GODZ. 12.OO SALA 310
KWALIFIKACJE: A.70 = 1 M.12= 29 E.18= 10


ETAP PRAKTYCZNY DLA ZAWODÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN PRAKTYCZNY W FORMIE TESTU:
1. 13.06.2017r. GODZ. 9.00 SALA 100 ( STARY EGZAMIN)
Technik pojazdów samochodowych + skierowani

2. 26 .06.2017R. GODZ. 9.OO SALA 204
KWALIFIKACJA: E.18

3. 26 .06.2017R. GODZ. 13.OO SALA 204
KWALIFIKACJA: A.70
______________________________________________________________________________
POZOSTAŁE KWALIFIKACJE ZDAJĄCE ETAP PRAKTYCZNY W CKP ZGŁASZAJĄ SIĘ NA EGZAMIN ZGODNIE Z OTRZYMANYM HARMONOGRAMEM.
Drogi Kandydacie
Dla kandydata
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017/2018


WAŻNE DLA SKŁADAJĄCYCH PODANIE DO SZKÓŁ W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH W LEGNICY :
1. Swoje konto założyć należy (jeżeli logowanie jest samodzielne) na stronie internetowej https://dolnoslaskie.edu.com.pl/Kandydat . Zapamiętać trzeba login i hasło.
2. Po zapoznaniu się z ofertą Zespołu Szkół Samochodowych w Legnicy i wybieramy szkołę i oddziały, do których zamierzamy kandydować.
3. Wydrukowany wniosek (podanie), rodzice (opiekunowie prawni) podpisują i przynosimy go do Zespołu Szkół Samochodowych w Legnicy – jeżeli szkoła w Zespole Szkół Samochodowych jest szkołą pierwszego wyboru .
4. Ponownie logujemy się na swoje konto w systemie po otrzymaniu świadectwa ukończenia gimnazjum.
5. Do odpowiedniego formularza przepisać należy oceny oraz inne osiągnięcia.
6. We wskazanym w harmonogramie terminie przynosimy do Zespołu Szkół Samochodowych oryginał świadectwa oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego .
7. W dniu publikacji listy przyjętych sprawdzamy swoje miejsce na liście.
8. Po uzupełnieniu pozostałych wymaganych dokumentów - można zbierać siły na nowy rok szkolny !

ZWRÓCIĆ NALEŻY UWAGĘ :
• JEŻELI CHCESZ PODJĄĆ NAUKĘ W Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy, wprowadź na swojej liście preferencji w pierwszej kolejności szkołę i klasy oferowane w Zespole Szkół Samochodowych, a w dalszej kolejności klasy z innych szkół .
• Tworząc swoją listę preferencji pamiętaj : szkoła i klasa, która najbardziej Ci odpowiada powinna znajdować się na pierwszym miejscu na liście – jasnym będzie, że to Twoja pierwsza preferencja. Klasę, do której chciałbyś uczęszczać, w przypadku gdybyś nie dostał się do klasy z pierwszej preferencji, należy wybrać jako drugą na liście, itd.
• Zwróć uwagę swoje oceny z przedmiotów punktowanych w klasach, które w wyborze są dla Ciebie najważniejsze .
• Zwróć uwagę czy Twoje dodatkowe osiągnięcia zostały umieszczone na świadectwie.
• Jeśli pracujesz społecznie – np w Samorządzie Szkolnym, jesteś wolontariuszem w instytucjach pożytku publicznego -Caritas, PCK, itp.- prowadziłeś gazetkę szkolną - poproś wychowawcę o wpisanie tego na świadectwie.

Informacji dotyczących rekrutacji udziela kandydatom szkolny punkt informacyjny, codziennie od godz. 8.00 do 15.00., II piętro pokój 208. Tel. 76 86 225 20 w.15


WAŻNE TERMINY Z HARMONOGRAMU REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej :

01.06.2017 r. godz. 8.00 - 21.06.2017 r. godz. 15.00

Składanie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Weryfikowanie w systemie danych o osiągnięciach(oceny, wyniki egzaminu, dodatkowe osiągnięcia):

23.06.2017 r. godz. 8.00 -27.06.2017 r. godz. 15.00

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia:

07.07.2017 r. godz. 10.00

Potwierdzenie przez rodzica zakwalifikowanego kandydata woli podjęcia nauki w ZSS .
Złożenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego, jeżeli nie zostały złożone wcześniej, dwóch fotografii i innych wymaganych dokumentów:

od 07.07.2017 r. godz. 10.00 do 18.07.2017 r. godz. 15.00

Ogłoszenie list uczniów przyjętych do ZSS w Legnicy na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego oraz list wolnych miejsc :

19.07.2017 r. godz. 11.00

ZAPRASZAMY
INFORMACJA
Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 85x ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 ze zm.), prawo do uzyskania informacji z rejestru przysługuje dyrektorowi szkoły - w stosunku do osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela oraz nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
OFERTA EDUKACYJNA 2017 - 2018
Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska


Wzorem ubiegłego roku w ramach akcji charytatywnej „Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę” w naszej szkole odbyła się zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Legnicy. Zbiórkę zorganizowali członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunką p.Karolina Wanat.

Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt ze schroniska, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce żywności.

Zima to czas trudny dla zwierząt, szczególnie tych opuszczonych, które muszą mieszkać
w schronisku, dlatego takich akcji nigdy za wiele. Ważne, że są ludzie, którzy nie pozostają obojętni na los zwierząt.Przede wszystkim szczególne podziękowania należą się uczniom
z klas: I A i I GOS

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom za aktywny udział w tym przedsięwzięciu. Cieszymy się, że poruszyliśmy Wasze serca. DZIĘKUJEMY!!!

Członkowie oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Zobacz zdjęcia
Amerykanie w Samochodówce

Dnia 28.02.2017, na zaproszenie Renaty Oknińskiej- nauczycielki j.angielskiego, w naszej szkole gościła grupa Amerykanów ze szkoły językowej "Logos" z Lubina, w składzie: Linda Thomas, Paul&Carlene Eager i Amber Blakoski.

Nauczyciele ci, przygotowali i przedstawili prezentację multmedialną pt.: "All you don't know about Amerika" . Uczniowie z kl.1a, 1b,3a/b, 4a/c mieli okazję poznania świąt obchodzonych w Ameryce, oglądnięcia znanych i interesujących miejsc, jak również parków narodowych w Ameryce. Wzieli oni także udział w grze: "Who wants to be a millionaire?"'. Niestety nie padła główna wygrana! A szkoda...Były i śpiewy i tańce; śpiewanie hymnu amerykańskiego i nauka tańca "country".
Wszyscy uczestniczy zgodnie stwierdzili, iż Amerykanie zoorganizowali im prawdziwy SHOW.Zobacz zdjęcia
OFERTA EDUKACYJNA 2017/ 2018
Technikum Samochodowe
  Profile
 • TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • TECHNIK MECHATRONIK
 • TECHNIK MECHANIK
 • Kwalifikacja:
  • użytkowanie obrabiarek skrawających
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 2 (wcześniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2)
  Profile
 • MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
 • KIEROWCA MECHANIK- NOWOŚĆ
Wersja kontrastowa
Rozmiar czcionki:

Biuletyn
Portal Legnica
Sponsor klasy 1b - technik mechatronik
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Kalendarz